معرفی

مشخصات فردی

فرامین جواندل

نام - نام خانوادگی : فرامین   جواندل

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم دامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

فرامین جواندل
فرامین جواندل

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^